Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Kierownik Zespołu Terapeutycznego mgr. Krystyna Berent

Dane kontaktowe Dziennego Domu Opieki Medycznej:

Telefon: 83 359-80-88

Adres e-mail: holowczyce@eskulap-losice.pl

Adres: Nowe Hołowczyce 15, 08-220 Sarnaki

Godziny pracy DDOM:

           Poniedziałek   08:00 – 16:00

           Wtorek            11:00 – 19 :00

           Środa               08:00 – 16:00

           Czwartek         11:00 – 19:00

           Piątek              08:00 – 16:00

Uprzejmie informujemy, że opłata za ksero dokumentacji wynosi – 0,70 zł/ 1 strona

W przypadku wszelkich pytań, prosimy także o kontakt   z biurem przychodni „Eskulap”:

Tel. 83 359 07 77 lub 83 359 08 88

Lekarze Rodzinni Eskulap Spółka z o.o. ul. Narutowicza 5, 08-200 Łosice

Czym jest DDOM?

DDOM czyli Dzienny Dom Opieki Medycznej jest placówką podstawowej opieki zdrowotnej, posiadającym zabezpieczenie do prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej osób niesamodzielnych, w szczególności osób starszych tj. powyżej 65 roku życia.

Ile osób może przebywać jednocześnie w DDOM?

Jednocześnie w DDOM będzie mogło przebywać maksymalnie 13 pacjentów.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie to jest kierowane do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką POZ, ale jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Kto kwalifikuje do udziału w programie DDOM?

  1. Lekarz prowadzący leczenie szpitalne – w przypadku pacjentów objętych leczeniem szpitalnym.
  2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) we współpracy z pielęgniarką POZ – w przypadku pacjentów objętych leczeniem POZ.

Jak długo można korzystać z DDOM?

Decyduje o tym zespół terapeutyczny, jednak czas ten nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 120 dni.

Jak długo otwarty będzie DDOM?

Prace nad godzinami otwarcia trwają, jednak pracować będzie codziennie we wszystkie dni robocze przez co najmniej 8 godzin.

Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej znajduje się w linku poniżej:

Dokumenty do wypełnienia w celu kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowych Hołowczycach:

Od dnia 05.06.2018r. ulega zmianie załącznik nr 9.

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować Państwa, że w dn. 29.06.2016r „Lekarze Rodzinni – Eskulap” w Łosicach podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia w sprawie powstania Dziennego Domu Opieki Medycznej zwanego w skrócie DDOM-em, który zlokalizowany będzie w Hołowczycach.

Umowa z Ministerstwem Zdrowia została zawarta w ramach pracy nad wsparciem deinstytutcjonalizacji opieki medycznej realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Kolejne informacje dotyczące kwalifikacji do DDOM będziemy publikować w na bieżąco na naszej stronie internetowej: www.eskulap-losice.pl, a także w serwisie Facebook: www.facebook.com/eskulaplosice/.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką Dziennych Domów Opieki:

Harmonogram realizacji projektu       

pn” DDOM w Eskulapie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych                                                                                                                                                                             Projekt nr: WND-POWR.05.02.00-00-0047/15

Rok 2016 2017 2018
Kwartał III IV I II III IV I II
Miesiąc 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Zadanie 1 – 1. Dostosowanie i doposażenie w sprzęt DDOM x x x x x x
Etap I – wybór wykonawcy remontu x
Etap II – wykonanie remontu budynku x x x x x
Etap III – zakup wyposażenia x
Etap IV – odbiór prac budowlanych x
Etap V – zgłoszenie budynku do odpowiednich służb do odbioru x
Etap VI – uzyskanie numeru w NFZ x
Etap VII – organizacja rzeczowa ośrodka i jego oficjalne oddanie do użytku x
Zadanie 2- Prowadzenie DDOM x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap I – wybór i zatrudnienie personelu x x x
Etap II – nabór pacjentów x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap III – ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap IV – poracowanie indywidualnych planów terapii x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap V – realizacja świadczeń zdrowotnych x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap VI – ocena rezultatów podjętych działań x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap VII – przeprowadzenie oceny satysfakcji pacjenta i opiekuna x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap VIII – koordynacja i rozliczenie projektu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap IX – działania promocyjne x x x x x
Zadanie 3 – działania edukacyjne x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Etap I – prowadzenie szkoleń dla opiekunów x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Okres realizacji projektu: od 2016.07.01 do 2018.06.30, przy czym od lipca do grudnia 2016 to czas realizacji zadania 1 w zakresie „Dostosowania i doposażenia w sprzęt”. Od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2018 realizacja Zadania 2  Prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz zadania 3 Działania edukacyjne

Otwarcie DDOM

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że dniu 03.01.2017 odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowych Hołowczycach. Projekt „DDOM w Eskulapie” współfinansowany jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Po uroczystych przemowach Pana dr Piotra Borkowskiego, Pani dr Zdzisławy Mrozowskiej i o. Honoriusza Lisowskiego, DDOM został pobłogosławiony przez o. Bp. Antoniego Dydycza, po czym goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
Wśród zebranych gości obecni byli m.in.: wicestarosta łosicki Pani Bożena Niedzielak, burmistrz Łosic Pan Mariusz Kucewicz, Wójt Gminy Sarnaki Pan Andrzej Lipka wraz z przedstawicielami rady, wójt gminy Platerów Pan Jerzy Garucki, dyrektor szpitala w Łosicach Pani dr Podlipniak-Sobczyńska, dyrektor szpitala w Siemiatyczach Pan Andrzej Szewczuk, proboszcz parafii w Janowie Podlaskim ksiądz Stanisław Grabowiecki, personel medyczny oraz przyszli pacjenci.
Mamy nadzieję, że nasza Placówka będzie miejscem chętnie odwiedzanym przez Pacjentów. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z otwarcia:

Ośrodek w Hołowczycach gdzie znajduje się DDOM.

Podpisanie umowy o DDOM z Ministerstwem Zdrowia.

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie dziennego domu opieki medycznej, który zapewni opiekę nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. W wyniku realizacji projektu powstanie 13 miejsc opieki. Docelowo przez okres 18 miesięcy realizacji projektu świadczenia będą udzielone 60 osobom. Celem realizacji projektu jest zmniejszenie środków przeznaczanych na nieuzasadnione hospitalizacje osób niesamodzielnych, a jednocześnie umożliwienie opiekunom wskazanych osób funkcjonowania w społeczeństwie w tym podjęcie pracy zawodowej, a także pomoc opiekunom poprzez wsparcie psychologiczne i edukacyjne. Dzięki korzystaniu ze świadczeń w DDOM poprzez wdrożenie nowych form opieki dziennej nastąpi poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych i jednocześnie zwiększy się dostępność do niektórych świadczeń opieki zdrowotnej. Jednym z celów długoterminowych jest dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych do roku 2030 zmian demograficznych, w szczególności wzmocnienie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i zasobów kadrowych w obszarach opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi. Projekt zakłada objęcie opieką 37 kobiet i 23 mężczyzn z terenu Polski wschodniej, najbardziej wysuniętej części kraju i relatywnie o niższym poziomie życia od innych części Polski, gdzie dostęp do usług medycznych w postaci profesjonalnej opieki w ośrodkach jest znikomy z uwagi na ich brak na obszarze objętym wsparciem. Brakuje domów pomocy społecznej. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, realizując jednocześnie politykę Państwa w zakresie opieki nad osobami starszymi. DDOM umożliwi pacjentom poprawę sprawności fizycznej dzięki: rehabilitacji, zajęciom z terapeutą, logopedą i psychologiem, a szeroka oferta dla opiekunów dotycząca nauki prawidłowej rehabilitacji i opieki pozwoli na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie.

Planowane efekty:

Planowane efekty to: umożliwienie pracy zawodowej opiekunów osób niesamodzielnych, dzięki opiece nad osobami zależnymi, które mają pod opieką, ale także poprzez udzielanie im wsparcia psychologicznego i edukacyjnego, które umożliwiło im podjęcie pracy zawodowej, a także zmiejszenie ilości środków przeznaczanych na nieuzasadnione hospitalizacje osób niesamodzielnych. Dodatkowo zakładamy poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i zwiększenie dostępności do niektórych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dofinansowanie projektu z UE:

  • ze środków europejskich: 842 780, 50 zł

  • ze środków dotacji celowej: 121 196, 37 zł.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

WIGILIA 2017

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W OSZW ŁOSICE