Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Łosice, 15.05.2018r

Zgoda pacjenta / Klauzula informacyjna1

NZOZ Eskulap Łosice Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że

wstępne badania diagnostyczne lub inne działania lecznicze wiążą się z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych i medycznych. W myśl odpowiednich przepisów prawa nie jest wymagana Pani/Pana odrębna zgoda na przetwarzanie Pańskich danych osobowych i medycznych.

Jednocześnie informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych i medycznych jest NZOZ Eskulap Łosice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 5, w Łosicach, 08-200,  zwanej dalej Administratorem, adres e-mail: biuro@eskulap-losice.pl
 • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu wykonywania świadczeń medycznych;
 • podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych na Pani/Pana rzecz;
 • dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępniane podmiotom trzecim m.in. w celu przeprowadzenia konsultacji lekarskich czy badań niezbędnych w  leczeniu, które mogą być wykonywane w zewnętrznych placówkach przez upoważnionych specjalistów. Odbiorcami danych mogą być także instytucje upoważnione do tego z mocy prawa;
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • wszystkie Pani/Pana dane osobowe i medyczne uzyskane w związku z:  leczeniem, badaniami diagnostycznymi lub innymi działaniami leczniczymi będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (biuro@eskulap-losice.pl)
 • jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy
 •  o RODO może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1 Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)