Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Dokumentację medyczną udostępnia się:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
 2.  Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  – rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu osobistego,
  – opiekunowi ustawionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem stosownego upoważnienia

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona składa „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. Wniosek należy złożyć w rejestracji placówki. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie o wydanie dokumentacji medycznej”.

Druki Wniosków dostępne są w Rejestracji przychodni.

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy w REJESTRACJI w godz. pracy przychodni.

 

KOSZT UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI:

USŁUGI

KWOTA

 

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej, której pacjent wcześniej nie otrzymał

 

bezpłatnie

 

Za 1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

 

8,50 zł

 

Za 1 stronę  kopii dokumentacji medycznej

 

0,30 zł

 

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

 

1,50 zł

 

 

Szczegółowych informacji udzielamy w Rejestracjach poszczególnych przychodni.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz 159 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29.06.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz 1697 z późn. zm.)