Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Aby zostać pacjentem NZOZ Eskulap wypełnij deklarację wyboru lekarza dostępną poniżej:

Deklaracja wyboru lekarza

Przeczytaj instrukcję ‚Jak wypełnić deklarację’

Instrukcja

Aby zostać pacjentem NZOZ Eskulap wypełnij deklarację wyboru pielęgniarki dostępną poniżej:

Deklaracja wyboru pielęgniarki

Panie prosimy dodatkowo o wypełnienie deklaracji wyboru położnej dostępną poniżej:

Deklaracja wyboru położnej
Oświadczenie dot. wizyty patronażowej (pdf)Oświadczenie dot. wizyty patronażowej (doc)

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

Informacja dla wypełniającego deklarację
Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami) mają prawo:
1. Świadczeniobiorcy:
1) ubezpieczeni (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy):
a) osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, 2) ubezpieczające się dobrowolnie, 3) będące członkiem rodziny osoby należącej do jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii.
2) osoby inne niż ubezpieczeni:
a) które nie ukończyły 18 roku życia oraz kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu (art. 13 ust. 1 ustawy),
b) posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 59 i Nr 99, poz. 1001), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy),
2. Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji z wyjątkiem osób wymienionych w art. 53 ust. 2 ustawy tzn. osób posiadających formularz E 112, poświadczenie wydane na podstawie formularza E 123, EKUZ lub certyfikat zastępczy.
Za członka rodziny uważa się następujące osoby (art. 5 pkt 3 ustawy):
1. Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce, w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
2. Małżonka,
3. Wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210 poz. 2135) świadczeniobiorca ma prawo do wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru tego dokonuje się poprzez wypełnienie niniejszej deklaracji i złożenie w siedzibie świadczeniodawcy. W przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/ pielęgniarkę/ położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.
Objaśnienie sposobu wypełniania deklaracji wyboru

CZĘŚĆ I. 1. Należy wpisać dane świadczeniobiorcy – osoby, która dokonuje wyboru, bądź w imieniu, której dokonywany jest wybór: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/ położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
W przypadku nie nadania osobie numeru PESEL należy wpisać numer NIP, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dowodu tożsamości. Dla ubezpieczonego cudzoziemca, przebywającego na terytorium Polski na podstawie Karty pobytu, nie posiadającego numeru PESEL – rodzaj, serię i numer tej karty, a w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, której nie nadano numeru PESEL – numer Poświadczenia.
Kod oddziału NFZ – należy wpisać kod oddziału NFZ, na terenie którego świadczeniobiorca dokonał wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/ położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
Kody oddziałów wojewódzkich NFZ:
01 – Dolnośląski
06 – Małopolski
11 – Pomorski
02 – Kujawsko-Pomorski
07 – Mazowiecki
12 – Śląski
03 – Lubelski
08 – Opolski
13 – Świętokrzyski
04 – Lubuski
09 – Podkarpacki
14 – Warmińsko-Mazurski
05 – Łódzki
10 – Podlaski
15 – Wielkopolski
16 – Zachodniopomorski
CZĘŚĆ I. 2. Należy wypełnić w sytuacji, gdy osobą dokonującą wyboru nie jest świadczeniobiorca.
Wyboru w imieniu świadczeniobiorcy dokonywać mogą osoby pełnoletnie będące opiekunami/ prawnymi
opiekunami niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun.

 

 

Dokumenty ubezpieczenia

  • W związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

 

Potwierdzenie prawa do świadczeń

  • Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.

   Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca   życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL!

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

 

– dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),

aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,

legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

– dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki

ubezpieczenie zdrowotne

– dla osoby ubezpieczonej w KRUS

zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

– dla emerytów i rencistów

legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.
Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ;

zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),

aktualny odcinek emerytury lub renty,

dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

– dla osoby bezrobotnej

aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

– dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

– dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,

w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić

dokument potwierdzający fakt

– kontynuacji nauki

– legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny 

  stopień  niepełnosprawności,

w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

– dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające  

  do otrzymywania  świadczeń z pomocy społecznej

decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

– dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii 

  Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),  karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

– dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do

świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:

– jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

 

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

  • Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia!

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:   

 – daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,                           

 – daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa,

 – daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie

zdrowotne,

daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

– legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,

– zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do

końca terminu ważności,

– decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w

decyzji.

 

Ustanie prawa do świadczeń

  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

– w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni

od dnia rozwiązania umowy o pracę,

– w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

– po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,

– w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym

– po upływie 30 dni od dnia  rozpoczęcia urlopu,  w przypadku osób bezrobotnych

– po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,

– w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia

– członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Osobom, które:

– ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub

studentów

– prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od

zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,

– ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,

– pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym

lub wypadkowym,

– prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te

osoby zasiłku,

  • Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

 

Cennik usług medycznych prywatnych i xero w NZOZ „ESKULAP” Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Siedlcach

 

1. Integracja sensoryczna 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
2. Konsultacja pedagoga 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
3. Konsultacja logopedy 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
4. Konsultacja psychologa 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
5. Diagnoza SI 230 zł / 2 godz
6. Strona xero 0,70 gr / 1 strona
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W NZOZ „ESKULAP”

 

1 Konsultacja lekarza specjalisty 70 zł
2 Konsultacja lekarza POZ 40 zł
Konsultacja lekarza POZ (wizyta domowa) 100 zł
3 Konsultacja endokrynologa 50 zł
Konsultacja Neurochirurga 150 zł
4 Konsultacja chirurga naczyniowego 100 zł
5 Holter EKG 90 zł
6 Holter ciśnieniowy 90 zł
7 Echo serca 100 zł
8 Pole widzenia 50 zł
9 Uroflometria cewkowa 100 zł
10 EKG spoczynkowe z opisem 30 zł
11 EKG spoczynkowe bez opisu 20 zł
12 Audiogram 50 zł
13 Spirometria 35 zł
14 EEG 70 zł
12 USG tarczycy 50 zł
13 USG ginekologiczne 70 zł
14 USG jamy brzusznej 50 zł
15 USG kończyn dolnych – 1 kończyna dolna 90 zł
13 USG kończyn dolnych – 2 kończyny dolne 160 zł
14 USG tętnic szyjnych 90 zł
15 USG stawów biodrowych dzieci 100 zł
16 USG transrektalne 110 zł
14 Test wysiłkowy 100 zł
15 Rehabilitacja 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
16 Integracja sensoryczna 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
17 Biofeedback 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
15 Konsultacja pedagoga 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
16 Konsultacja logopedy 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
17 Konsultacja psychologa 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
18 Kinezjologia edukacyjna 60 zł/1 godz 30 zł/30 min
16 Diagnoza SI 230 zł / 2 godz
17 Masaż dzieci 40 zł / 1godz 20 zł / 30 min
18 Plastry do Kinesiotapingu 43 zł / 1 rolka
19 Jaskinia solna – Dorośli 8 zł / 50 min
17 Jaskinia solna – Dzieci powyżej 5 roku życia 5 zł / 50 min
18 Jaskinia solna – dzieci do 5 roku zycia Bez opłaty
19 Lampa Sollux 5 zł / 1 zabieg
20 Prądy diadynamiczne (DD) 7 zł / 1 zabieg
18 Prądy Traberta 7 zł / 1 zabieg
19 Prądy Kotza 7 zł / 1 zabieg
20 Prądy interferencyjne 7 zł / 1 zabieg
21 Magnetronik na 1 aplikator 7 zł / 1 zabieg
19 Magnetronik na 2 aplikatory 10 zł / 1 zabieg
20 Mata magnetyczna z masażem 5 zł / 1 zabieg
21 Jonoforeza 7 zł / 1 zabieg
22 Laser – skaner 7 zł / 1 zabieg
20 Laser – punktowo 9 zł / 1 zabieg
21 Ultradźwieki 8 zł / 1 zabieg
22 Fonoforeza 8 zł / 1 zabieg
23 Stymulacja nerwów i mięśni 8 zł / 1 zabieg
21 Kąpiel wirowa kończyn górnych 10 zł / 1 zabieg
22 Kąpiel wirowa kończyn dolnych 15 zł / 1 zabieg
23 Kąpiel wirowa kręgosłupa i kończyn dolnych 20 zł / 1 zabieg
24 Krioterapia miejscowa dwutlenkiem węgla 9 zł / 1 zabieg
22 Krioterapia miejscowa azotem 9 zł / 1 zabieg
23 Ćwiczenia na przyrządach 5 zł / 15 min
24 Indywidualna praca z pacjentem 30 zł / 30 min
25 Ćwiczenia ogólnokondycyjne (2-3 os.) 10 zł / 30 min
23 Ćwiczenia pacjentów neurologicznych 30 zł / 30 min
24 Ćwiczenia korekcyjne 30 zł / 30 min
25 Borowina 9 zł / 1 zabieg
26 Fotel masujący 5 zł / 15 min
27 Strona xero 0,70 gr / 1 strona
USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I SZCZEPIENIA
1 Iniekcja domięśniowa 15 zł
2 Iniekcja dożylna 20 zł
3 Szczepienie każdą szczepi. własną 15 zł
4 Zmniana/założenie opatrunku 10 zł
5 Wypożyczenie inhalatora- 1 dzień 5 zł
       CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W NZOZ „ESKULAP”
L.p. Badanie Cena
1 17 OH progesteron 45 zł
2 ACTH 45 zł
3 AFP (alfa fetoproteina) 35 zł
4 Albumina w surowicy 6 zł
5 Aldosteron 40 zł
6 Aminotransferaza alaninowa ALAT   transaminazy 10 zł
7 Aminotransferaza asparginianowa ASPAT  transaminazy 10 zł
8 Amylaza- diastaza w surowicy 12 zł
9 Androstendion 40 zł
10 Anty HAV IgM 45 zł
11 Anty HBc IgM 55 zł
12 Anty HBc total 40 zł
13 Anty HBe 45 zł
14 anty HBs ilościowo- przeciwciała           (WZW B) 45 zł
15 anty HBs jakościowo 35 zł
16 Anty HCV                           (WZW C) 35 zł
17 Anty HIV 1/ HIV 2 30 zł
18 Antygen HLA B27 (3 tyg) 180 zł
19 Antygen VDRL (WR) 10 zł
20 ASO 16 zł
21 Awidność toksoplazmowy IgG 110 zł
22 Badanie ogólne moczu 7 zł
23 Białko całkowite 6 zł
24 Białko CRP- jakościowo 16 zł
25 Białko w moczu 6 zł
26 Bilirubina bezpośrednia 9 zł
27 Bilirubina całkowita 7 zł
28 Biocenoza pochwy 10 zł
29 Borelioza IgG 55 zł
30 Borelioza IgM 65 zł
31 Bruceloza (jakościowo) 40 zł
32 C- peptyd 40 zł
33 CA- 19.9 (marker raka trzustki) 55 zł
34 CA-125 (marker raka jajnika) 55 zł
35 CA-15.3 (marker raka piersi) 55 zł
36 Całkowita zdolność wiązania żelaza 18 zł
37 CEA- antygen rakowo-płodowy(nowotwór odbytu, jelita grubego) 30 zł
38 Chlorki  elektrolity 8 zł
39 Cholesterol + frakcje (lipidogram) 22 zł
40 Cholesterol całkowity 8 zł
41 Cukier w moczu 6 zł
42 Cynk (Zn) 55 zł
43 Cytologia 20 zł
44 Cytomegalia CMU IgG 45 zł
45 Cytomegalia CMU IgM 50 zł
46 Czas koalinowo- kefalinowy APTT 10 zł
47 Czas krwawienia 4 zł
48 Czas krzepnięcia 4 zł
49 Czas krzepnięcia po rekalcynacji 8 zł
50 Czas protrombinowy     INR     (wskaźnik protrombinowy) 10 zł
51 Czas trombinowy 10 zł
52 Czynnik reumatoidalny RF 16 zł
53 D – dimery 36 zł
54 Dehydrogenaza mleczanowa LDH 12 zł
55 DHEA 46 zł
56 DHEASO 4 45 zł
57 Dobowa zbiórka moczu 5 zł
58 Dopełniacz C-3 50 zł
59 Dopełniacz C-4 50 zł
60 Elektroforeza białek w surowicy 30 zł
61 Eozynofile w wymazie z nosa 8 zł
62 Esteraza cholinowa 18 zł
63 Estradiol 20 zł
64 Ferrytyna 40 zł
65 Fibrynogen 15 zł
66 Fosfataza alkaliczna 10 zł
67 Fosfataza alkaliczna granulocytów (FAG) 38 zł
68 Fosfataza kwaśna 12 zł
69 Fosfataza sterczowa 18 zł
70 Fosfataza zasadowa ALP 10 zł
71 Fosfor nieorganiczny 6 zł
72 FSH 35 zł
73 FT3 15 zł
74 FT4 15 zł
75 Gamma – glutamylotransferaza   (GGTP) 12 zł
76 Glukoza 6 zł
77 Grupa krwi (oznaczenie jednorazowe) 35 zł
78 HBe antygen 45 zł
79 Hbs Ag   (dla ciężanrych) 16 zł
80 HBs test potwierdzenia 40 zł
81 HCG (gonadotropina kosmówkowa)- skrzep (ß HCG) 40 zł
82 Helicobacter pylori- krew 38 zł
83 Hemoglobina glikolizowana HbAl (HbA1C) 29 zł
84 Hormon wzrostu 35 zł
85 IgA 50 zł
86 IgAEmA 60 zł
87 IgE- jad osy 45 zł
88 IgE- jad pszczoły 45 zł
89 IgE- pyłki brzozy 45 zł
90 IgE total 35 zł
91 IgG 50 zł
92 IgM 50 zł
93 Immunoglobulina A (Ig A) 55 zł
94 Immunoglobulina E (Ig E) 37 zł
95 Immunoglobulina G (Ig G) 55 zł
96 Immunoglobulina M (Ig M) 55 zł
97 Insulina 35 zł
98 Izoenzym kinazy kreatynowej CK-MB 18 zł
99 Kał – jaj pasożytów 9 zł
100 Kał – posiew w kierunku drożdżaków 30 zł
101 Kał – posiew w kierunku grzybów 30 zł
102 Kał – posiew w kierunku Helicobacter pylori 32 zł
103 Kał badanie na jaja owsików 9 zł
104 Kał badanie ogólne 9 zł
105 Kał badanie w kierunku e.coli 40 zł
106 Kał badanie w kierunku SS 50 zł
107 Kał badanie w kierunkuYersinia 50 zł
108 Kał posiew ogólny 50 zł
109 Kał w kierunku krwi utajonej 15 zł
110 Kał w kierunku Lamblie (metoda EIA) 28 zł
111 Kinaza kreatynowa CPK 14 zł
112 Klirens kreatyniny 15 zł
113 Komórki LE (test lateksowy) 25 zł
114 Kortyzol 25 zł
115 Kreatynina 6 zł
116 Kreatynina w moczu 6 zł
117 Krwiomocz znamienny 25 zł
118 Kwas foliowy 40 zł
119 Kwas moczowy 6 zł
120 Kwas walproinowy (wyniki po 2-3 tyg.) 60 zł
121 Lateks 15 zł
122 LH 35 zł
123 Lipaza 14 zł
124 Listerioza 60 zł
125 Lit 25 zł
126 Magnez 6 zł
127 Mielogram 50 zł
128 Mocznik 6 zł
129 Mononukleoza (test lateksowy) 20 zł
130 Morfologia 10 zł
131 Mycoplasma pneumoniae IgG (2-3tyg) 65 zł
132 Mycoplasma pneumuniae IgM (2-3tyg) 65 zł
133 OB. 5 zł
134 Odczyn Waaler Rose 16 zł
135 Panel wziewny (2-3 tyg.) 190 zł
136 Patathormon PTH (2 tyg) 50 zł
137 Posiew moczu 25 zł
138 Posiew z kanału szyjki macicy 45 zł
139 Potas  elektrolity 8 zł
140 Poziom przeciwciał Rh (alloprzeciwciała do krwinek czerwonych) 26 zł
141 Poziom Wit. D3 (25-OHD) (2 tyg) 60 zł
142 Produkty degradacji fibrynogenu FDP 28 zł
143 Progesteron 35 zł
144 Prolaktyna PRL 20 zł
145 Prolaktyna PRL test 40 zł
146 Proteinogram 35 zł
147 Próba ciążowa 15 zł
148 Próby wątrobowe 33 zł
149 Przeciwciała – odra 140 zł
150 Przeciwciała p/krztuścowi IgA 70 zł
151 Przeciwciała p/krztuścowi IgG 70 zł
152 Przeciwciała p/krztuścowi IgM 70 zł
153 Przeciwciała – różyczka 90 zł
154 Przeciwciała – świnka 120 zł
155 Przeciwciała CCP 100 zł
156 Przeciwciała Celiakia 85 zł
157 Przeciwciała p/jądrowe (test przesiewowy) 40 zł
158 Przeciwciała p/jądrowe i cytoplazmatyczne w kierunku tocznia test przesiewowy ANA 1 70 zł
159 Przeciwciała p/toczniowe 120 zł
160 Przeciwciała przeciwtarczycowe p-tyreoglobulinowe ATG 45 zł
161 Przeciwciała przeciwtarczycowe TG lub TPO 35 zł
162 PSA total 38 zł
163 PSA wolne 50 zł
164 Retikulocyty 7 zł
165 Rozmaz krwi obwodowej 5 zł
166 Różyczka IgG 48 zł
167 Różyczka IgM 48 zł
168 SHBG (globulina wiążąca horm. płciowe) 45 zł
169 Sód elektrolity 8 zł
170 Test obciążenia glukozą – 50 mg po 1 godz. 15 zł
171 Test obciążenia glukozą -75 mg po 2 godz. 15 zł
172 Testosteron 25 zł
173 Toksoplazmoza IgG 30 zł
174 Toksoplazmoza IgM 35 zł
175 Toxacaroza (na skrzep) 70 zł
176 TPS 55 zł
177 Troponina 60 zł
178 Trójglicerydy 7 zł
179 TSH 20 zł
180 Tyreoglobulina 50 zł
181 Wapń całkowity 6 zł
182 Wapń w moczu 6 zł
183 Witamina B12 40 zł
184 Wszystkie pojedyncze alergeny IgE – Badania wysyłane w poniedziałek, wynik po ok. 1,5 tygodnia. 45 zł
185 Wymaz z nosa i gardła 30 zł
186 Wymaz z pochwy 30 zł
187 Żelazo 8 zł