Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Sprostowanie

Lekarze Rodzinni

„ESKULAP” Spółka z o.o.

ul. Narutowicza 5, 08-200 Łosice, tel. 83 359 07 77

Łosice, dn. 26.08.2016 r.

Sprostowanie w ramach zapytania ofertowego  z dnia 25.08.2016 r.

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej przez „LEKARZE RODZINNI – ESKULAP” SP. Z O.O. w dniu 25.08.2016 zapytania ofertowego dotyczącego zakupu wartości niematerialnych i prawnych poniżej dodaje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa  w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3):   

Główny kod CPV związany z zamówieniem z dnia 25.08.2016 r. : 48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Kod uzupełniający 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.